Algemene voorwaarden

1. Definities
1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Wijnenspeelt, betreffende betaling tickets via iDEAL, verder te noemen Wijnenspeelt.
2. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van culturele aard, waarvoor Wijnenspeelt verkoopt.
3. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
4. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Wijnenspeelt een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een evenement, dan wel aan wie Wijnenspeelt daartoe een aanbieding doet.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wijnenspeelt en de klant ter verkrijging van tickets voor evenementen;
6. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een evenement, waaronder mede begrepen elektronische tickets (e-tickets).

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij wijnenspeelt tickets aan de klant levert.
2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de klant wijst wijnenspeelt uitdrukkelijk van de hand.
3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Wijnenspeelt is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden iDEAL zijn op de website van Wijnenspeelt raadpleegbaar.
4. Op de Overeenkomst zijn eveneens van toepassing de algemene voorwaarden van de evenementhouder van het evenement. In geval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van Wijnenspeelt.

3. Totstandkoming Overeenkomst
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Wijnenspeelt vrijblijvend.
2. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste tickets zijn gereserveerd. De klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het ticket is voor de klant vanaf het moment dat de tickets hem hebben bereikt.
3. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Wijnenspeelt contact met de klant opnemen met behulp van de gegevens die de klant heeft ingevoerd. Als Wijnenspeelt de klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Wijnenspeelt ertoe overgaan de reservering te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.
4. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

4. Prijzen en betaling
1. De Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Wijnenspeelt aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
2. Alle prijzen van Wijnenspeelt zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Wijnenspeelt de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5. Leveringstermijnen
1. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling. Wijnenspeelt zal het door de klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat de klant aan Wijnenspeelt een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
2. De door Wijnenspeelt opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Wijnenspeelt schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

6. Afgelaste of verschoven Evenementen
1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Wijnenspeelt zal proberen de klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Wijnenspeelt de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Wijnenspeelt niet garanderen dat de klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het evenement. Wijnenspeelt is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
2. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Indien een evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
3. Indien een evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan de klant de tickets voor dit evenement inleveren op een van deze verkooppunten. De klant ontvangt dan de ticketprijs retour.

7. Tickets
1. De door Wijnenspeelt gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de evenementhouder. Het is de klant verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de evenementhouder het toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
2. Na ontvangst dient de klant de tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of vergoed worden.
3. Indien het ticket van de klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan de klant contact opnemen met de Wijnenspeelt.
4. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Wijnenspeelt kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan de klant contact met Wijnenspeelt opnemen.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
1. De op het ticket van Wijnenspeelt rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Wijnenspeelt dan wel haar licentiegever. De klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Wijnenspeelt dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
2. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het ticket.
3. Het is de klant verboden het ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Wijnenspeelt aan de Klant.

9. Privacy
1. Wijnenspeelt verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn ofwel wanneer Wijnenspeelt de ondubbelzinnige toestemming  van de klant heeft verkregen. Met andere woorden: Wijnenspeelt zorgt ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
2. De door Wijnenspeelt verwerkte persoonsgegevens betreffen NAW-gegevens, land, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

10. Aansprakelijkheid
1. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Wijnenspeelt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan de Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Wijnenspeelt of haar ondergeschikten.
2. De aansprakelijkheid van Wijnenspeelt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant Wijnenspeelt onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Wijnenspeelt ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wijnenspeelt in staat is adequaat te reageren.
3. De klant vrijwaart Wijnenspeelt voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door de klant van enige verplichting jegens Wijnenspeelt, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wijnenspeelt meldt.
5. Wijnenspeelt kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Wijnenspeelt is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Wijnenspeelt.
6. Wijnenspeelt aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door de klant bij derde partijen verkregen tickets. Wijnenspeelt kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
7. Wijnenspeelt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Wijnenspeelt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wijnenspeelt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Wijnenspeelt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten met Wijnenspeelt is Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen
1. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
2. Het is mogelijk dat de Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
3. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
4. Waar in deze Algemene Voorwaarden Wijnenspeelt zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Wijnenspeelt gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
5. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Wijnenspeelt dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Wijnenspeelt niet.
6. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wijnenspeelt in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wijnenspeelt vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.